OSOBNÍ ODPOVĚDNOSTÍ K PROSPERITĚ STÁTU

   adresa:  Kosoř 1
                252 26  Třebotov

   telefon: 257 913 199
                731 956 636
   email:   info@lideapolitika.cz
Přidejte se k nám,
vyplňte si přihlášku


Deklarace zakladatelů
politického hnutí
Lidé a Politika

 

stanovy LAP

Ke stažení

Stanovy  strany „Lidé a Politika“

Článek 1
Úvodní ustanovení

1) Název politické strany je  Lidé a Politika. (Lidé a Politika dále v textu stanov také jen jako „strana“).
2) Politická strana používá zkratku LAP.
3) Sídlem politické strany Lidé a Politika je Kosoř č.p. 1, 252 26 Třebotov. Změnu adresy sídla může provést svým rozhodnutím předsednictvo strany. Případná změna adresy sídla nepodléhá schválení celorepublikovému sjezdu strany.
4) Strana Lidé a Politika působí na území České republiky.
5) Politická strana je právnickou osobou založenou podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2
Programové cíle strany

1) Zajišťování fungování svobodné občanské společnosti lidí rovných si před zákonem.
2) Každý člověk je za své konání a činy odpovědný v první řadě sám sobě a svému  svědomí, jakož i společnosti jako celku.
3) Prosazovat průhlednost státní správy, veřejného života, potírání korupce a obnovovat důvěru v právní řád a stát.
4) Nestranné rozhodování soudů dle zákonů. Prosazování spravedlnosti pro všechny občany bez zbytečných průtahů a obstrukcí. Trestání za pro společnost velmi nebezpečné trestné činy je třeba zaměřit tak, aby byla společnost skutečně efektivně chráněna před nebezpečnými pachateli těchto trestných činů.
5) Prosazování efektivní práce státní správy a odpovědnosti státních zaměstnanců občanům České republiky z výkonu jim svěřené státní správy.
6) Prosazovat v občanské společnosti demokratické hodnoty, zejména svobodu, rovnost, právo na soukromý život, prosazování právního státu a řádu.
7) Odmítat veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti a diskriminace a účinně se bránit proti jakýmkoli projevům směřujícím k narušování svobod a práv občanů.
8) Zajišťovat řádně fungující a akceschopnou policii a ostatní bezpečnostní složky státu.
9) V oblasti národního hospodářství a ekonomie prosazovat principy individuální odpovědnosti občanů, jejich rovných šancí a hájit tržní principy a princip nedotknutelnosti soukromého vlastnictví. Vytvoření daňového systému, který umožňuje rozvoj podnikání a růst hrubého domácího produktu.
10) Sociálním systémem podporovat budoucí generace a občany, kteří se nedokáží o sebe dlouhodobě postarat či se ocitnou v dočasné životní tísni.
11) Vytvoření optimálních podmínek pro život občanů v právním a fungujícím státě, který se opírá o rozvinutou místní, krajskou a regionální samosprávu.
12) Kvalitně fungující zdravotnictví a školství dostupné všem občanům státu.
13) Zprůhlednění a zkvalitnění legislativy pro prosazování transparentnosti vztahů ve veřejné správě, mezi občany navzájem, mezi podnikateli a ve vztahu podnikatelů ke státu.

Článek 3
Členství ve straně

Podmínky členství
1) Členem strany Lidé a Politika může být pouze osoba starší 18 let, která
  a)
nevykonává funkci, s níž je podle zákona neslučitelné členství v politické straně nebo v politickém hnutí,
  b) souhlasí se stanovami Lidé a Politika  a je připravena prosazovat program Lidé a Politika,
  c) je plně způsobilá k právním úkonům,
  d) není členem jiné politické strany či politického hnutí,
  e) vyplní pravdivě a úplně přihlášku za člena Lidé a Politika.
2) V případě zamítnutí žádosti lze novou žádost podat nejdříve po jednom roce od zamítnutí žádosti o členství, ledaže předsednictvo udělí žadateli výjimku.
3) Další pravidla udělování členství může na návrh předsednictva strany stanovit celorepublikový sjezd strany ve vnitřním předpisu strany nebo předseda strany v organizačním řádu.

Členství ve straně
1) Vznik členství
Členství vzniká podepsáním přihlášky žadatelem, uhrazením členského příspěvku, schválením předsedou strany o přijetí žadatele za člena některé místní buňky má-li buňka 10 a méně členů. Pokud má buňka více než 10 členů o přijetí rozhodne předseda nebo některý z místopředsedů buňky poté co je přijetí žadatele schváleno předsedou strany. Každý člen strany musí být registrován u některé místní buňky strany a zároveň nesmí být registrován u více než jedné místní buňky strany. Pokud chtějí budoucí členové působit v místě kde žádná organizační buňka strany neexistuje, mohou ji založit a to tak, že požádají předsednictvo strany o udělení licence k založení místní buňky strany.
2) Získávání nových členů
Žadatele o členství ve straně může  doporučit řádný člen strany, přičemž zároveň přebírá spoluodpovědnost za to že doporučená osoba žádající o členství ve straně splňuje podmínky členství a bude se zasazovat o prosazování myšlenek a programu Lidé a Politika v občanské společnosti. Stávající členská základna strany získává žadatele o členství ve straně z okruhu svého bydliště, pracoviště tak, aby se sama zasazovala o narůstající členskou základnu. Tato příkladná snaha stávajících členů strany o získání nových členů strany může být stranou patřičně ohodnocena.

Zánik členství ve straně
1) Členství ve straně zaniká:
  a) ztrátou způsobilosti být členem podle článku 3. těchto stanov,
  b) při takovém chování člena, které poškozuje dobré jméno strany, či k takovému poškození směřuje nebo svým chováním na veřejnosti či způsobem výkonu veřejné funkce nebo svého povolání (podnikání) závažně poškodil nebo ohrozil pověst strany. V tom případě může strana požadovat náhradu způsobené škody poškozením dobrého jména či pověsti strany,
  c) úmrtím,
  d) vystoupením ze strany, a to dnem doručení písemného oznámení do sídla strany,
  e) zrušením členství ze strany předsednictva strany,
  f) dnem, který bezprostředně předchází vstupu do jiné politické strany nebo hnutí nebo jejich prokazatelnou podporou – např. mediálním působením ve prospěch jiné strany či hnutí případně nezávislých kandidátů
  g) kandidaturou ve volbách do Parlamentu ČR, Evropského parlamentu na kandidátce jiné volební strany bez souhlasu celorepublikového sjezdu strany nebo do zastupitelstva kraje, obce, městské části nebo městského obvodu na kandidátce jiné volební strany bez souhlasu předsednictva strany, a to dnem registrace kandidátní listiny (kandidáta),
  h) zrušením  místní buňky v níž je člen registrován z důvodů závažného porušení povinností místní buňky vůči straně, 
  i) zanikne-li  buňka, u které je člen registrován – pokud člen zaniklé buňky nepodá do 60 dnů písemnou přihlášku o registraci do jiné buňky (jedná se pouze o registraci, nikoli přihlášku), nebo může s minimálně 5-ti dalšími osobami požádat předsednictvo strany o licenci na založení nové místní buňky,
  j) členství je od počátku neplatné u toho člena, který vědomě uvedl v přihlášce do strany nepravdivé údaje.
2) O zániku členství  podává správu předseda místní buňky u které je člen jehož členství zaniklo registrován. Každý kdo obdržel rozhodnutí o přijetí či nepřijetí, zrušení či neplatnosti členství má právo se odvolat k Rozhodčí komisi.
3) Pokud není ve věci členství rozhodnuto s konečnou platností, je členství ve straně po tuto dobu pozastaveno.

Základní práva a povinnosti člena strany
1)
Člen strany má právo:
  a) účastnit se jednání a hlasování orgánů strany kterých je členem,
  b) na kariérní postup ve straně podle výsledků své činnosti,
  c) kandidovat za stranu, navrhovat kandidáty strany pro volby do zastupitelských sborů a být volen do všech orgánů strany, není-li to v rozporu s ustanoveními o nevolitelnosti a neslučitelnosti funkcí,
  d) volit předsedu a místopředsedy organizační jednotky strany, které je členem,
  e) dávat podněty, návrhy a připomínky a být vyrozuměn o jejich vyřízení nebo řešení,
  f) na informace týkající se organizační jednotky strany, které je členem včetně informací o jejím hospodaření,
  g) na informace o politickém programu strany a o dalších politických i organizačních věcech strany,
  h) účastnit se bez práva hlasovacího jednání všech orgánů strany, pokud se rozhoduje o jeho osobě.
2) Člen je povinen:
  a) vykonávat odpovědně funkce, do nichž byl zvolen,
  b) prosazovat myšlenky a program strany a její programové cíle,
  c) podřídit se  rozhodnutí vyplývajících z hlasování ve straně ať již na úrovni organizační buňky nebo strany jako celku a rozhodnutí orgánů strany,
  d) dodržovat tyto stanovy a jiné normativní vnitřní předpisy strany,
  e) zaplatit členský příspěvek v termínu stanoveném stranou,
  f) oznámit neprodleně, že je proti němu na základě zákonného postupu orgánů veřejné moci vedeno řízení (disciplinární, trestní řízení), jež může vyústit v rozhodnutí o provinění člena a které tak může mít nepříznivý dopad na stranu,
  g) pokud dojde ke změně osobních údajů člena jež jsou předmětem členské registrace, oznámit je v co nejkratším možném termínu.
3) Další práva a povinnosti členů strany a jejich obsah upravují platné normativní vnitřní předpisy strany. Práva a povinnosti členů tam neupravená se řídí obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice. 

Článek 4
Organizační struktura a základní orgány strany

1) Lidé a Politika vytváří organizace a jejich orgány na místní, oblastní, krajské a celorepublikové úrovni. Místní organizace sdružují členy strany v obcích či městech a jejich blízkém okolí. Krajská organizace sdružuje členy strany v kraji podle územního členění státu. Členové Lidé a Politika se mohou zpravidla v rámci území okresu sdružit do oblastních sdružení.
2) Základní organizační jednotkou strany je místní buňka, minimální počet členů místní buňky jsou 3. Členové základní místní organizační jednotky zvolí svého předsedu a místopředsedy, kteří zastupují místní buňku a jednají jejím jménem.
3) Všechny místní buňky tvoří v kraji jeden celek a na krajském kongresu volí zástupce do výkonného výboru kraje. Výkonný výbor kraje zvolí svého předsedu a místopředsedy, kteří zastupují krajskou organizaci a jednají jejím jménem.
4) Nejvyšším orgánem strany je celorepublikový kongres strany, který stanoví počet členů předsednictva, volí předsedu strany a místopředsedy strany, jakož i kontrolní komisi a rozhodčí komisi strany a případné další orgány strany podle organizačního řádu strany.

Článek 5
Místní buňka

Vznik a zánik místní buňky
1) Základní organizační jednotka strany je místní buňka, která musí mít zpravidla pět členů, nejméně však tři členy. Předsednictvo strany místní buňku zruší, klesne-li počet jejich členů pod tři (místní buňka dále v textu stanov také jako „buňka“).
2) Místní buňka vzniká na základě žádosti zakládajících členů rozhodnutím předsednictva strany o udělení licence a zaniká rozhodnutím předsednictva strany  o odejmutí licence.
3) Místní buňka zanikne také, pokud členové místní buňky budou hlasovat pro zrušení buňky. Pro zrušení místní buňky musí hlasovat alespoň dvě třetiny všech členů buňky.
4) Vznik a zánik místní buňky registruje krajská organizace a předsednictvo strany.

Orgány místní buňky a jejich působnost
1) Orgány místní buňky jsou místní kongres a předsednictvo místní buňky.
2) Místní kongres
 a) je nejvyšším orgánem místní buňky,
 b) stanoví počet místopředsedů místní buňky,
 c) volí a odvolává předsedu, místopředsedy místní buňky,
 d) sestavuje a schvaluje kandidátku pro volby do obecních zastupitelstev (městských zastupitelstev či zastupitelstev městské části) v rámci volebního obvodu obce. Kandidátku pro volby do obecních zastupitelstev potvrzuje výkonný výbor kraje a předsednictvo strany,
 e) místní kongres svolává předsednictvo místní buňky nejméně jednou ročně; je povinno jej svolat do 15 dnů, požádá-li o to nejméně polovina všech členů místní buňky nebo předsednictvo kraje; neučiní-li tak, svolá kongres místní buňky výkonný výbor kraje,
 f) právo zúčastnit se místního kongresu a hlasovat na místním kongresu mají všichni členové místní buňky.
 g) rozhoduje o zrušení členství svého člena a to dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů místní buňky,
 h) schvaluje návrh předsednictva na rozpočet a hospodaření místní buňky, a to nadpoloviční většinou přítomných členů místní buňky.
3) Předsednictvo místní buňky
  a) je výkonným orgánem místní buňky,
  b) má nejméně jedním členem a dále je tvořena předsedou a zpravidla dvěma místopředsedy,
  c) je svoláváno předsedou místní buňky nejméně 1krát ročně; pokud tak neučiní předseda místní buňky, má právo na svolání předseda výkonného výboru kraje,
  d) svolává místní kongres podle potřeby nejméně jednou za 24 měsíců,
  e) předseda místní buňky předsedá zasedáním předsednictva a místního kongresu a zabezpečuje přípravu podkladů pro jejich zasedání,
  f) zabezpečuje plnění usnesení výkonného výboru kraje a předsednictva strany v místní buňce,
  g) předseda buňky je hlavním představitelem předsednictva místní buňky a je odpovědný za činnost místní buňky. Jedná navenek za místní buňku nebo může pověřit jiného člena předsednictva. Předseda buňky je členem a účastní se jednání a hlasování výkonného výboru kraje do kterého spadá místní buňka, kterou zastupuje,
  h) připravuje podklady pro jednání místního kongresu a plní jeho usnesení,
  i) má právo jmenovat ze svých řad předsedu a místopředsedy a kooptovat nového člena předsednictva v případě, že stávající člen odstoupil z funkce nebo přestal být členem strany Lidé a Politika v období mezi místními kongresy,
  j) jmenuje vyjednavače pro jednání o sestavení rady obce či města a obsazení orgánů obce či města po dohodě se zvolenými zástupci Lidé a Politika a schvaluje jmenovanými vyjednavači sjednanou politickou dohodu,
  k) vede evidenci členů místní buňky,
  l) funkční období předsednictva místní buňky je dva roky,
  m) místopředsedové místní buňky plní úkoly předsedy v době jeho nepřítomnosti
  n) jmenuje a odvolává pokladníka místní buňky. Pokladník místní buňky je plně odpovědný za vedení řádné účetní evidence hospodaření místní buňky a je povinen podat předsednictvu nebo na kongresu místní buňky zprávu o stavu hospodaření buňky.

Článek 6
Oblastní sdružení

1) Členové Lidé a Politika se mohou v rámci územní oblasti sdružit do neformálních oblastních sdružení. Ustavení oblastního sdružení schválí výkonný výbor kraje, jestliže činnost místních buňek a členů Lidé a Politika lze takto lépe na výkonným výborem kraje určeném území oblasti koordinovat, zejména sdružuje místní buňky za účelem nominace kandidátů do výkonného výboru kraje a koordinace sestavování kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstva kraje.
2) Oblastní sdružení projednávají otázky oblastního významu na svém kongresu. Právo účastnit se kongresu mají předsedové a místopředsedové místních buněk Lidé a Politika v dané oblasti s trvalým pobytem v územní působnosti oblasti, ledaže jsou členy místní buňky, která nespadá pod územní působnost určené oblasti.
3) Kongres členů oblastního sdružení
 a) volí delegáty na krajský kongres podle klíče stanoveného výkonným výborem kraje,
 b) má právo nominovat minimálně 1 zástupce do výkonného výboru kraje, který volí krajský kongres,
 c) deleguje člena do výkonného výboru kraje v případě, že stávající člen odstoupil z funkce nebo přestal být členem Lidé a Politika v období mezi místními kongresy,
 d) může navrhovat kandidáty pro volby do zastupitelstev obcí, zastupitelstva kraje a pro volby do Parlamentu ČR a Evropského parlamentu,
 e) v případě územně členěných statutárních měst sestavuje kandidátku do zastupitelstva statutárního města dle územního členění, kterou potvrzuje výkonný výbor kraje.
4) Výkonný výbor kraje koordinuje činnost oblastního sdružení. Výkonný výbor kraje jmenuje předsedajícího členského kongresu oblastního sdružení, kterým je zpravidla člen výkonného výboru kraje.

Článek 7
Krajská organizace

Vznik a zánik krajské organizace
1) Krajská organizace vzniká a zaniká rozhodnutím předsednictva strany při minimálním počtu devíti členů strany v kraji. Obvodem její působnosti je území kraje, pokud předsednictvo strany nerozhodne jinak.
2) Ustavující kongres krajské organizace svolává předsednictvo strany.
3) Vznik a zánik krajské organizace registruje předsednictvo strany.

Orgány krajské organizace a jejich působnost
1) Orgány krajské organizace jsou krajský kongres, výkonný výbor kraje, předsednictvo kraje, dále kontrolní komise a rozhodčí komise.
2) Krajský kongres
 a) je nejvyšším orgánem krajské organizace,
 b) stanoví počet členů výkonného výboru kraje , a to tak, aby bylo zachováno paritní zastoupení územních oblastí ve výkonném výboru kraje a stanoví počet místopředsedů (minimálně dva), volených v pořadí 1., 2., atd.
 c) volí a odvolává místními buňkami delegované členy výkonného výboru kraje, dále volí a odvolává zástupce členů zastupitelstva kraje za stranu, příp. další členy výkonného výboru kraje až do stanoveného počtu,
 d) volí a odvolává předsedu a místopředsedy krajské organizace z členů výkonného výboru kraje,
 e) volí delegáty na celorepublikový kongres dle klíče určeného předsednictvem strany,
 f) schvaluje zprávu o plnění rozpočtu kraje,
 g) schvaluje návrh kandidátní listiny do krajského zastupitelstva a do Poslanecké sněmovny,
 h) je svoláván výkonným výborem kraje nejméně jednou za tři roky; výkonný výbor kraje je povinen jej svolat do 30 dnů od obdržení žádosti, žádost musí podat nejméně polovina všech členů krajské organizace nebo předsednictva strany neučiní-li tak, svolá kongres kraje předsednictvo strany,
 i) právo zúčastnit se kongresu kraje s hlasem rozhodujícím mají vždy členové výkonného výboru kraje a zástupci, předsedové a místopředsedové místních buněk v kraji dle klíče stanoveného předsednictvem strany podle zásady paritního zastoupení všech územních oblastí, dále členové předsednictva strany, zastupitelstva kraje, poslanci a senátoři Parlamentu ČR zvolení v obvodech zasahujících území kraje, kteří jsou členy Lidé a Politika.
3) Výkonný výbor kraje
 a) je výkonným orgánem krajské organizace,
 b) je tvořen předsedou, místopředsedy krajské organizace a dalšími členy podle paritního zastoupení územních oblastí ve výkonném výboru kraje,
 c) svolává kongres kraje a v případě potřeby stanoví klíč pro volbu delegátů oblastních sdružení na kongres kraje při zachování zásady paritního zastoupení územních oblastí na kongresu kraje,
 d) je svoláván předsedou výkonného výboru kraje nejméně 2krát ročně jednou za kalendářní pololetí; pokud tak neučiní předseda výkonného výboru kraje, má právo na jeho svolání předsednictvo strany,
 e) připravuje podklady pro jednání kongresu kraje a plní jeho usnesení,
 f) má právo jmenovat předsedu a místopředsedu a kooptovat člena výkonného výboru zvoleného kongresem kraje v případě, že stávající člen odstoupil z funkce nebo přestal být členem Lidé a Politika v období mezi kongresy kraje,
 g) může pověřit osobu k zajišťování úkolů spojených s hospodařením krajské organizace,
 h) sestavuje a schvaluje rozpočet kraje a zprávu o plnění rozpočtu předkládá ke schválení kongresu kraje,
 i) rozhoduje o zřízení a zrušení oblastních sdružení, koordinuje jejich činnost a úzce s nimi spolupracuje,
 j) navrhuje kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva kraje, do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a po schválení předsednictva strany ji předkládá kongresu kraje,
 k) navrhuje kandidáty do Senátu Parlamentu ČR a Evropského parlamentu,
 l) jmenuje vyjednavače pro jednání o sestavení rady kraje a obsazení orgánů kraje po dohodě se zvolenými zástupci Lidé a Politika a schvaluje vyjednavači sjednanou politickou dohodu,
 m) je povinna územně rozdělit kraj do oblastí a koordinovat činnost oblastních sdružení a místních buněk na území kraje.
4) Předsednictvo krajské organizace
 a) Předseda krajské organizace je hlavním představitelem krajské organizace a předsedou výkonného výboru kraje a zabezpečuje přípravu podkladů pro jednání výkonného výboru kraje a předsednictva krajské organizace,
 b) má nejméně 3 členy a je tvořeno předsedou, zpravidla dvěma místopředsedy,
 c) předseda svolává předsednictvo krajské organizace podle potřeby, nejméně 2krát ročně jednou za kalendářní pololetí,
 d) je odpovědné za činnost krajské organizace a strany v místě působení krajské organizace a zabezpečuje plnění usnesení předsednictva strany a výkonného výboru kraje v krajské organizaci,
 e) předseda jedná navenek za krajskou organizaci nebo může pověřit jiného člena předsednictva či výkonného výboru kraje,
 f) odpovídá za hospodaření s majetkem Lidé a Politika, který byl svěřen krajské organizaci, za dodržení rozpočtu krajské organizace, za řádné vyúčtování příjmů a výdajů krajské organizace,
 g) místopředsedové krajské organizace plní úkoly předsedy v době jeho nepřítomnosti v pořadí jak byli zvoleni,
 h) funkční období předsednictva krajské organizace je dva roky,
 i) rozhoduje o uzavření pracovního poměru nebo ukončení pracovního poměru zaměstnanců krajské organizace,
 j) jmenuje a odvolává pokladníka krajské organizace. Pokladník krajské organizace je plně odpovědný za vedení řádné účetní evidence hospodaření krajské organizace a je povinen podat předsednictvu nebo na krajském kongresu zprávu o stavu hospodaření krajské organizace.
5) Pokladník krajské organizace 
 a) je plně odpovědný za vedení řádné účetní evidence hospodaření krajské organizace,
 b) je povinen podat předsednictvu kraje, výkonnému výboru kraje nebo na kongresu kraje zprávu o stavu hospodaření krajské organizace, dále je povinen podat zprávu a předkládat podklady o hospodaření kraje kontrolní komisi kraje a předsednictvu strany.
6) Kontrolní komise krajské organizace
 a) je kontrolním orgánem na úrovni krajské organizace a kontroluje hospodaření Lidé a Politika, dodržování právních předpisů a plnění přijatých usnesení orgánů Lidé a Politika,
 b) kontrolní komise má na úrovni krajské organizace zpravidla tři členy, ze svého středu volí předsedu a místopředsedu,
 c) kontrolní komise krajské organizace je volena na kongresu kraje, ze své činnosti je odpovědna kongresu kraje,
 d) člen kontrolní komise nesmí být členem předsednictva strany, předseda a místopředseda krajské organizace nebo zaměstnanec Lidé a Politika. Kontrolní komise se řídí statutem, který schvaluje celorepublikový kongres strany.
7) Rozhodčí komise krajské organizace
 a) je rozhodčím orgánem na úrovni krajské organizace, projednává spory a rozhoduje
   - o souladu vnitřních předpisů Lidé a Politika se stanovami strany a právními předpisy a o souladu rozhodnutí orgánů Lidé a Politika s právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy strany,
   - o odvoláních proti rozhodnutím o zániku členství ve straně a nebo o odvoláních proti rozhodnutím o pozastavení členství ve straně; odvolání podaná po uplynutí 15denní lhůty rozhodčí komise odmítne,
   - o sporech mezi členy Lidé a Politika v rámci smírčího řízení na území kraje,
   - o sporech mezi místními buňkami, oblastními sdruženími v rámci území kraje,
   - o tom, zda platně vzniklo členství ve straně
 b) rozhodčí komise krajské organizace je volena na kongresu kraje, ze své činnosti je odpovědna kongresu kraje,
 c) člen rozhodčí komise nesmí být členem předsednictva strany, předseda a místopředseda krajské organizace nebo zaměstnanec Lidé a Politika. Revizní komise se řídí statutem, který schvaluje celorepublikový kongres strany.

Článek 8
Celorepublikové orgány strany a jejich působnost

1) Celorepublikové orgány strany jsou celorepublikový kongres, předsednictvo strany, dále kontrolní komise a rozhodčí komise. Jako další pomocné orgány strany jsou na celorepublikové úrovni zřízeny funkce hlavního pokladníka a hlavního manažera strany.
2) Celorepublikový kongres
 a) je nejvyšším orgánem Lidé a Politika, který si může vyhradit jakékoli rozhodování ve věcech strany,
 b) rozhoduje o změně stanov strany, o zrušení Lidé a Politika a o případném sloučení Lidé a Politika s jiným politickým hnutím nebo politickou stranou,
 c) projednává rozpočet Lidé a Politika, zprávu o hospodaření Lidé a Politika, zprávu kontrolní komise,
 d) bere na vědomí zprávu o činnosti rozhodčího komise,
 e) projednává zprávu o činnosti Lidé a Politika,
 f) stanoví počet členů předsednictva podle klíče:  předseda a místopředsedové strany
 g) stanoví počet místopředsedů volených v pořadí 1., 2., 3., atd.
 h) volí a odvolává předsedu Lidé a Politika, místopředsedy Lidé a Politika, další členy předsednictva Lidé a Politika,
 i) volí a odvolává členy celorepublikové kontrolní komise a rozhodčího výboru,
 j) projednává politický program Lidé a Politika,
 k) celorepublikový kongres se koná nejméně jednou za sedm let, zpravidla v první polovině roku; mimořádný kongres musí být svolán do dvou měsíců, požádá-li o to alespoň 2/3 regionálních krajských organizací nebo 2/3 místních buněk strany,
 l) právo zúčastnit se celorepublikového kongresu a hlasovat mají vždy členové předsednictva strany, členové kontrolní komise a členové rozhodčí komise, členové krajských zastupitelstev, poslanci a senátoři Parlamentu ČR a poslanci Evropského parlamentu a členové vlády, kteří jsou členy Lidé a Politika a dále členové dle organizačního řádu; v případě rovnosti hlasů je vždy rozhodující hlas předsedy Lidé a Politika.
 m) účastnící celorepublikového kongresu bez volebního hlasu: hlavní manažer strany, zaměstnanci Lidé a Politika určení předsednictvem strany, členové kontrolní komise  Lidé a Politika a členové rozhodčí komise LAP a hosté schválení předsednictvem.
3) Předsednictvo strany
 a) má počet členů stanovený podle klíče uvedeného v článku 8, odstavec 2 bod f),
 b) schvaluje, pravidla hospodaření, rozpočet Lidé a Politika a jeho změny, zprávu o hospodaření Lidé a Politika, zprávu kontrolní komise,
 c) stanoví klíč pro volbu delegátů krajských organizací na celorepublikový kongres tak, aby byl zohledněn stav členské základny v krajích,
 d) předkládá celorepublikovému kongresu k projednání rozpočet Lidé a Politika a zprávu o hospodaření Lidé a Politika,
 e) rozhoduje o udělení licence ke zřízení a o zrušení krajských organizací a místních buněk Lidé a Politika,
 f) jmenuje zastupujícího předsedu či místopředsedy Lidé a Politika volené celorepublikovým kongresem v případě, že stávající člen odstoupil z funkce nebo přestal být členem Lidé a Politika v období mezi celorepublikovými kongresy,
 g) navrhuje program a předkládá podkladové materiály pro jednání celorepublikového kongresu a plní jeho usnesení a úkoly, 
 h) stanoví výši a termín úhrady členských příspěvků,
 i) je odpovědné za dodržování právních předpisů při činnosti Lidé a Politika,
 j) schvaluje nabytí a převod nemovitého majetku, 
 k) schvaluje směrnice pro vedení účetnictví a zajišťuje hospodaření Lidé a Politika dle schváleného rozpočtu,
 l) zajišťuje zpracování politického programu Lidé a Politika a jeho průběžnou aktualizaci,
 m) je svoláváno předsedou podle potřeby nejméně šestkrát za kalendářní rok nebo do 15 dnů na žádost nadpoloviční většiny všech členů předsednictva, 
 n) svolává celorepublikový kongres podle článku 8 odstavce 2 písm. k),
 o) projednává a schvaluje zprávu hlavního pokladníka strany o stavu hospodaření strany,
 p) projednává a schvaluje zprávu hlavního managera strany o majetku strany a hospodaření s majetkem strany,
4) Předseda Lidé a Politika
 a) zastupuje předsednictvo a stranu Lidé a Politika navenek
 b) je statutárním orgánem Lidé a Politika a nejvyšším výkonným orgánem Lidé a Politika mezi celorepublikovými kongresy. Statutární orgán jedná a podepisuje způsobem stanoveným v článku 12 odstavci 2. stanov,
 c) svolává celorepublikový kongres a předsednictvo strany,
 d) vykonává pravomoci politického lídra,
 e) jmenuje vyjednavače Lidé a Politika pro jednání o sestavení vlády a obsazení orgánů komor parlamentu po dohodě se zvolenými zástupci Lidé a Politika a schvaluje sjednanou politickou dohodu; v týmu vyjednavačů pro jednání o sestavení vlády a obsazení orgánů Poslanecké sněmovny musí být vždy předseda strany Lidé a Politika
 f) v konečné instanci po vyjádření předsednictva schvaluje kandidáty strany pro volby do krajských zastupitelstev, Poslanecké sněmovny ČR, Senátu ČR a Evropského parlamentu,
 g) přijímá organizační řád Lidé a Politika, upravující mimo jiné vztahy předsednictva k orgánům a organizačním jednotkám strany a dále postavení hlavního managera strany, hlavního pokladníka strany a ostatních zřízených stranických funkcí a schvaluje též další vnitřní předpisy, které neschvaluje celorepublikový kongres,
 
h) rozhoduje o zřízení a zrušení regionálních kanceláří Lidé a Politika a vymezuje obvod jejich působnosti,
 i) jmenuje a odvolává hlavního managera strany a hlavního pokladníka strany,
 j) zmocňuje jednotlivé osoby k právním úkonům udělením plné moci,
 k) rozhoduje o pracovně-právních vtazích Lidé a Politika na základě podkladů Hlavního managera strany,
 l) schvaluje politické dokumenty, které neschvaluje celorepublikový kongres,
 m) zajišťuje plnění pravomocí, které stanovy anebo jiné vnitřní předpisy strany nesvěřují do působnosti jiného orgánu strany,
 n) jmenuje odborné komise, volební štáby na celorepublikové úrovni a volební zmocněnce a jejich náhradníky,
 o) schvaluje kandidátní listiny a kandidáty Lidé a Politika pro volby do krajských zastupitelstev, Poslanecké sněmovny ČR, Senátu ČR a Evropského parlamentu.
5) Místopředsedové Lidé a Politika zastupují předsedu Lidé a Politika v pořadí zvolení 1., 2., 3., atd. nebo na základě a v mezích zmocnění předsedy Lidé a Politika.
6) Kontrolní komise
 a) je kontrolním orgánem na celorepublikové úrovni a kontroluje hospodaření Lidé a Politika, dodržování právních předpisů a plnění přijatých usnesení orgánů Lidé a Politika,
 b) kontrolní komise má na celorepublikové úrovni zpravidla pět až devět členů, ze svého středu volí předsedu a místopředsedu,
 c) kontrolní komise je volena na celorepublikovém kongresu, ze své činnosti je odpovědna pouze celorepublikovému kongresu,
 d) člen kontrolní komise nesmí být členem výkonného výboru kraje, předseda a místopředseda krajské organizace, člen předsednictva strany nebo zaměstnanec Lidé a Politika. Kontrolní komise se řídí statutem, který schvaluje celorepublikový kongres strany.
7) Rozhodčí komise
 a) je rozhodčím orgánem na celorepublikové úrovni, projednává spory a rozhoduje
  - o souladu vnitřních předpisů Lidé a Politika se stanovami strany a právními předpisy a o souladu rozhodnutí orgánů Lidé a Politika s právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy strany,
  - o odvoláních proti rozhodnutím rozhodčí komise kraje o zániku členství ve straně a nebo o odvoláních proti rozhodnutím rozhodčí komise o pozastavení členství ve straně; odvolání podaná po uplynutí 15denní lhůty od doručení rozhodnutí krajské rozhodčí komise celorepubliková rozhodčí komise odmítne,
  - o platnosti usnesení orgánů Lidé a Politika,
  - o sporech mezi členy Lidé a Politika v rámci smírčího řízení na území celé republiky,
  - o sporech mezi krajskými organizacemi, celorepublikovými orgány a rozhoduje jako odvolací orgán rozhodčích komisí krajů,
  - o tom, zda platně vzniklo členství ve straně jako odvolací orgán rozhodčích komisí krajů.
 b) rozhodčí komise je volena na celorepublikovém kongresu, ze své činnosti je odpovědna pouze celorepublikovém kongresu,
 c) rozhodčí komise má na celorepublikové úrovni zpravidla pět až devět členů, ze svého středu volí předsedu a místopředsedu,
 d) člen rozhodčí komise nesmí být členem výkonného výboru kraje, předseda a místopředseda krajské organizace, člen předsednictva strany nebo zaměstnanec Lidé a Politika. Revizní komise se řídí statutem, který schvaluje celorepublikový kongres strany.

Článek 9
Kluby poslanců, senátorů a členů zastupitelstev

1) Kluby sdružují poslance a senátory Parlamentu ČR, poslance Evropského parlamentu nebo členy zastupitelstev krajů a obcí.
2) Kluby se zřizují v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (poslanecký klub), v Senátu (senátorský klub), v Evropském parlamentu (EP), v zastupitelstvech krajů (krajské kluby zastupitelů) a v zastupitelstvech statutárních měst; mohou se zřizovat i v zastupitelstvech městských částí statutárních měst (městský klub zastupitelů), měst a obcí, pokud v nich má Lidé a Politika alespoň tři mandáty.
3) Každý klub si vytvoří vlastní organizační řád, který podléhá schválení předsednictva strany.
4) Úkolem klubů je koordinace práce a součinnost členů klubu pro prosazování programových cílů a politického programu strany.
5) Parlamentní kluby konzultují s republikovou radou rozhodování týkající se hlasování o vyslovení důvěry vládě a personálního obsazení funkcí v Parlamentu ČR a Evropském parlamentu.

Článek 10
Hlavní manager

1) Je jmenován a odvoláván předsedou strany Lidé a Politika.,
2) Hlavní manažer jedná ve věcech majetkových, hospodářských a pracovně právních v rozsahu stanoveném předsednictvem strany.
3) Společně s hlavním pokladníkem strany technicky zajišťuje vedení účetnictví strany, zejména řádnou evidenci účetních dokladů, pokladny a bankovních účtů strany.
4) Je zaměstnancem strany Lidé a Politika.
5) Nemůže zároveň s funkcí hlavního managera vykonávat volené funkce, ať již v rámci strany nebo mimo ni.
6) Hlavní manager strany je plně odpovědný za hospodaření s majetkem strany, vedení evidence majetku a evidence zaměstnanců strany. Hlavní manager strany je povinen podat předsednictvu nebo na celorepublikovém kongresu zprávu o majetku strany a hospodaření s majetkem strany.

Článek 11
Hlavní pokladník

1) Je jmenován a odvoláván předsedou strany  Lidé a Politika.
2) Hlavní pokladník jedná ve věcech finančních a zajišťuje správu finančních prostředků strany v rozsahu stanoveném předsednictvem strany.
3) Společně s hlavním managerem strany technicky zajišťuje vedení účetnictví strany, zejména řádnou evidenci účetních dokladů, pokladny a bankovních účtů strany.
4) Je zaměstnancem strany Lidé a Politika.
5) Nemůže zároveň s funkcí hlavního pokladníka vykonávat volené funkce, ať již v rámci strany nebo mimo ni.
6) Hlavní pokladník strany je plně odpovědný za vedení řádné účetní evidence hospodaření strany a je povinen podat předsednictvu nebo na celorepublikovém kongresu zprávu o stavu hospodaření strany.

Článek 12
Svolávání a jednání orgánů strany

1) Jednání všech orgánů Lidé a Politika jsou svolávána zpravidla elektronickou poštou a jsou oznamována na internetových stránkách strany. Členům, kteří nemají přístup k elektronické poště, se oznámení o svolání orgánu sděluje telefonicky. Písemně musí být pozván člen v případě, že se má projednávat jeho odvolání proti rozhodnutí orgánu Lidé a Politika.
2) Právní úkony ve věcech týkajících se nabývání, zcizování a zatěžování nemovitostí, ve věcech půjček, úvěrů a věcí směnečných činí vždy dva členové předsednictva, a to předseda vždy a s ním jeden z místopředsedů strany. Ostatní právní úkony činí samostatně předseda strany. Podepisování se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu strany připojí osoby oprávněné jednat jménem strany svoje jméno, příjmení, funkci a svůj podpis. 
3) Místní kongresy musí být svolány nejméně 7 dnů předem, kongresy oblastních sdružení a kongresy kraje nejméně 14 dnů předem a celorepublikový kongres nejméně 14 dnů předem.
4) Předsednictva místních buněk musí být svolány nejméně 5 dnů předem, pokud všichni členové nesouhlasí se zkrácením této lhůty. Výkonný výbor kraje, předsednictvo strany, kontrolní komise a rozhodčí komise krajů i celorepubliková musí být svolány nejméně 5 dnů předem.
5) Za řádné svolání kongresů a výkonných výborů či výborů, kontrolních komisí a rozhodčích komisí odpovídají jejich předsedové.
6) Jednání místního, krajského a celorepublikového kongresu je veřejné, nerozhodne-li kongres jinak; jednání ostatních orgánů strany jsou veřejná pouze pokud o tom usnesením rozhodne tento příslušný orgán.
7) Orgány Lidé a Politika jednají v souladu s organizačním řádem.
8) Volby předsedů, místopředsedů či kandidátů do zastupitelských sborů na kterékoliv úrovni a dále hlasování o důležitých otázkách (vnitrostranické referendum) je možné provádět distančním způsobem, pokud se nepodaří svolat příslušný kongres v usnášeníschopném počtu nebo pokud vysoký počet členů svolání kongresu neumožňuje, a to dle schváleného volebního řádu.
9) Termín voleb předsedů a místopředsedů na jakékoliv úrovni či kandidátů do zastupitelských sborů musí být oznámen členům zpravidla 30 dnů předem, nejméně však 14 dní přede dnem konáním těchto voleb.
10) Člen výboru na vyšší úrovni a člen předsednictva má právo zúčastnit se jednání nižšího orgánu s hlasem poradním, a to pouze v rámci své působnosti.
11) Funkční období všech orgánů strany je sedmileté, pokud stanovy neurčují jinak.

Článek 13
Usnášení orgánů strany

1) Orgány Lidé a Politika jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů oprávněných zúčastnit se jednání s hlasem rozhodujícím, není-li stanovami určeno jinak.
2) Kongresy na všech úrovních jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů oprávněných se jich zúčastnit s hlasem rozhodujícím. Není-li kongres usnášeníschopný v době, na kterou byl svolán, koná se o půlhodinu později na stejném místě a se stejným programem náhradní kongres, který je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň 1/3 členů oprávněných se jej zúčastnit s hlasem rozhodujícím.
3) K přijetí usnesení kongresu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných osob s hlasem rozhodujícím.
4) K přijetí usnesení o změně stanov nebo o zrušení nebo sloučení Lidé a Politika je třeba souhlasu alespoň 3/5 většiny všech osob oprávněných účastnit se celorepublikového kongresu s hlasem rozhodujícím.
5) K přijetí usnesení výkonného výboru kraje, předsednictva, klubu nebo rozhodčí komise strany je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů orgánu. K přijetí usnesení předsednictva strany o zrušení místní buňky či krajské organizace je třeba souhlasu třípětinové většiny všech členů předsednictva strany.
6) Každá osoba účastnící se jednání jakéhokoli orgánu Lidé a Politika má pouze jeden hlas, a to i v případě, kdy má právo účasti na základě dvou nebo více skutečností. Hlas předsedy Lidé a Politika je vždy rozhodující.
7) Rozhodnutí orgánů Lidé a Politika mimo jejich zasedání je platně přijato též v případě, že jde o schválení písemného materiálu, který všichni členové orgánu obdrželi a písemně potvrdili, že s ním souhlasí bez připomínek.
9) Rozhodčí komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů.

Článek 14
Základní pravidla hospodaření strany

1) LAP je právnická osoba založená podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších předpisů, která odpovídá a ručí za své závazky celým svým majetkem. Jednotlivý členové strany neručí za závazky strany.
2) Výše vstupních členských příspěvků je stanovena předsednictvem strany, členské příspěvky, vyjma vstupního a ročního členského příspěvku nejsou povinné.
3) LAP sestavuje republikový rozpočet na kalendářní rok, jehož součástí jsou rozpočty regionálních - krajských organizací.
4) Předsednictvo strany schvaluje pravidla hospodaření LAP, kterými upraví zejména
 a) pravomoc a odpovědnost ostatních orgánů LAP při uzavírání majetkoprávních úkonů a smluvních závazků,
 b) rozhodování o přijetí a poskytnutí darů a příspěvků,
 c) přijetí nebo poskytnutí půjček a úvěrů,
 d) veškeré směnečné operace, jejichž účastníkem má být LAP
 e) zřizování bankovních účtů, pokladních správ, včetně podmínek dalších hospodářských operací,
 f) zásady hospodaření regionálních krajských organizací.
5) LAP je jedinou účetní jednotkou a o svém hospodaření vede účetnictví dle zákona o účetnictví a směrnic vydaných předsednictvem strany.
6) Nakládání s majetkem strany
 a)    S majetkem strany hospodaří předseda a místopředsedové strany, předsednictvo strany a hlavní manažer strany.
 b)    Krajská organizace hospodaří se svým majetkem v kraji. S majetkem strany pracuje předseda a místopředsedové krajské organizace, pokud krajská organizace neurčí ve svém organizačním řádu jinak. Účetní agendu krajské organizace vede pokladník. Předseda, místopředsedové, výkonný výbor kraje i krajský kongres mohou zavazovat stranu pouze do výše hodnoty vlastního majetku krajské organizace. Krajská organizace nemůže použít majetek LAP k zajištění závazku.
 c)    Místní buňky hospodaří se svými prostředky a s těmi pracuje předseda buňky případně místopředsedové, pokud místní buňka neurčí ve svém organizačním řádu jinak. Účetní agendu buňky vede pokladník buňky.  Předseda, místopředsedové místní buňky i schůze místní buňky mohou zavazovat stranu pouze do výše hodnoty vlastního majetku místní buňky. Místní buňka nemůže použít majetek LAP k zajištění závazku.
7) Zdroje financování LAP tvoří:
 a) příspěvky ze státního rozpočtu České republiky, pokud je stanoví nebo připouští zákon,
 b) členské příspěvky,
 c) dary a dědictví,
 d) příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku,
 e) úroky z vkladů,
 f) příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí,
 g) půjčky a úvěry.
8) Prostředky strany určené na volby musí být odděleny od provozních prostředků strany Lidé a Politika.

Článek 15
Zrušení a likvidace strany

1) V případě zrušení LAP jiným způsobem než sloučením s jiným politickým hnutím nebo politickou stranou vstupuje LAP do likvidace.
2) Likvidátora jmenuje a odvolává předsednictvo LAP.
3) Po skončení likvidace převede likvidátor majetkový zůstatek v souladu s rozhodnutím celorepublikového kongresu strany. Není-li takového rozhodnutí, poukáže jej ve prospěch jím vybrané nadace (nadačního fondu) podporující ochranu a rozvoj lidských práv a svobod.

Článek 16
Závěrečná ustanovení

Úplný text těchto stanov byl schválen přípravným výborem strany Lidé a Politika dne 15. září 2008.

Klub Podnikatelů